समूह गठन र समूहको नविकरण सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखाले कृषि पेशालाई व्यवस्थित र सुदृढिकरण गर्न कृषक समूह गठन र कृषक समूहको नविकरण गर्न मिति २०७५/०७/०७ गते देखि मिति २०७५ मंसिर मन्सान्त भित्र रा. वि. न. पा. को कृषि शाखाले गर्ने भएकोले सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

राजविराज नगरबासीहरुमा जारी भएको सूचना

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पोखरी ठेक्का डाक बढाबढ आव्ह्वानको सूचना

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नवीकरण तथा नयाँ दर्ता सम्बन्धी सुचना

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नवीकरण तथा नयाँ दर्ता सम्बन्धी सुचना

टाँगा, रिक्सा,अटो रिक्सा र ई–रिक्सा बाहेक सवारी कर सम्बन्धी सूचना

सुचना ।                                                                                              सुचना ।।                                                                                               सुचना ।।।