राजविराज नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ । https://www.facebook.com/rajbirajmun

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नवीकरण तथा नयाँ दर्ता सम्बन्धी सुचना

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नवीकरण तथा नयाँ दर्ता सम्बन्धी सुचना

टाँगा, रिक्सा,अटो रिक्सा र ई–रिक्सा बाहेक सवारी कर सम्बन्धी सूचना

सुचना ।                                                                                              सुचना ।।                                                                                               सुचना ।।।

शुलभ शौचालयको खुला डाक बढाबढीको सूचना

योजना छनौट सूचना

वस्ती तहका योजना छनौट सूचना