Staff

फोटो नाम थर पद शाखा ईमेल ठेगाना सम्पर्क नम्बर
हरि नारायण राम राैनियार इन्जिनियर
शत्रुधन लाल दास लेखापाल
राम नारायण ठाकुर अमिन
राजकुमार देव सव. ओभरसियर
माे. अालम खान खरिदार
साेम प्रसाद तिमिलसिना खरिदार
अाेम प्रकाश साह खरिदार
केवल दास सव.इन्जिनियर
दिनेश प्रसाद साह ना.सु
कल्पना देव ना.सु