न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे।