यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय माघ २ र ३ गते विदा सम्बन्धमा ।