राजविराज नगरपालिकाबाट नगरबासीमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।