वडा नं. १

निर्माधिण वडा कार्यालय ,  यस कार्यालयको काम हाल नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुदै छ ।

Nepali