संपूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु स्थगन गर्ने सम्बन्धमा ।

संपूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु स्थगन गर्ने सम्बन्धमा ।