समूह गठन र समूहको नविकरण सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखाले कृषि पेशालाई व्यवस्थित र सुदृढिकरण गर्न कृषक समूह गठन र कृषक समूहको नविकरण गर्न मिति २०७५/०७/०७ गते देखि मिति २०७५ मंसिर मन्सान्त भित्र रा. वि. न. पा. को कृषि शाखाले गर्ने भएकोले सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

1. समूह गठनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरुः

  • समूह गठन निर्णयको फोटोकपी
  • समूहमा रहेको व्यक्तिहरुको नागरिकता फोटोकपी
  • वडा कार्यालयको सिफारिस
  • समूहको विद्यान तीन प्रति
  • न.पा.को दस्तुर रु. २००/- को नगदी रसिद

२. नविकरणको लागि आवश्यक कागजातहरुः

  • निवेदन र विद्यानको फोटोकपी एक प्रति
  • सक्कलै प्रमाणपत्र
  • न.पा.को दस्तुर रु. १००/- को नगदी रसिद