सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु कक्षा ३, ५ र ८ को विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।