MIS operator र Field Assistant को सिप परीक्षण तथा अन्तवार्ता हुने मिति परिवर्तन भएको बारे ।

MIS operator र Field Assistant को सिप परीक्षण तथा अन्तवार्ता  हुने मिति परिवर्तन भएको बारे