2078 बैशाख 2 गते देखि 16 गते सम्म वडा कार्यालयहरुमा संचालन हुने घटना दर्ता शिविरमा गई अनिवार्य रूपमा घटना ( जन्म, मृत्यू, विवाह, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद) दर्ता गरौ ।