यस नगरका ईच्छूक बेरोजगार आवेदकहरुको लागि आफ्नै ठाउँमा श्रममूलक रोजगारी अवसर सम्बन्धी सूचना । निवेदन दिएको वडा कार्यालय वा रोजगार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु हुन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत सुुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी आशयपत्र माग सम्वन्धमा सूचना

स्वास्थ्य चौकी फर्सेठमा अब्ष्टेट्रिक फिस्टुला, पाठेघर खस्ने रोगीको छनौट, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच तथा प्रजनन अंगमा लाग्ने रोगहरुको बारेमा जाँच पडताल शिविर संचालन

यस नगरक्षेत्र भित्र संचालित सहकारी संस्थाहरु को १५ दिन भित्र विवरण बुझाउन सूचना ।

यस नगरक्षेत्र भित्र संचालित सहारी संस्थाहरु को १५ दिन भित्र विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस नगरक्षेत्र भित्र संचालित सहकारी संस्थाहरु को १५ दिन भित्र विवरण बुझाउन सूचना ।

खानेपानी तथा सरसफाई तिब्रता कार्यक्रमको लागि स्वमं सेविका आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

७ दिनभित्र रित पूर्वक निवेदन दिनु हुन जानकारी गरिएको छ ।