FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Title Document
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली , २०७४ PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली , २०७४.pdf
नगरपालिका सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon नगरपालिका सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४ PDF icon राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५.pdf