.

सूचना: शिलबन्दी बोलपत्र संशोधन गरिएको जरुरी सूचना ।

2 लेखनाथ आर्दश पुस्तकालयमा रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउने सम्बन्धी

4 पशुहाट(मवेशी) ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

5 न.पा कार्यालय उत्तर, पुर्व र दक्षिण तर्फ रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउने सूचना

6 पुरनी पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना