एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको लागि सिप परिक्षण तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको लागि सिप परिक्षण तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना ।