सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पोखरी ठेक्का डाक बढाबढ आव्ह्वानको सूचना

शुलभ शौचालयको खुला डाक बढाबढीको सूचना

पशुहाट(मवेशी) ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

पशुहाट(मवेशी) ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । प्रथम पटक  प्रकाशित मिति: २०७५ । ०३ । ०८      

हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना