समाचार

हाट बजार सम्बन्धि नगरवासीको लागि सूचना ।

सम्पूर्ण श्री सामुदायिक एवम् संस्थागत(गुठी) विद्यालयहरूलाई IEMIS र पाठ्यक्रम समबन्धमा ।

सम्पूर्ण श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई २०७६/११/१५ गते भित्र अनिवार्य रुपमा IEMIS भर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैमा जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्पूर्ण श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू, राजविराज नगरपालिका, सप्तरी । Visit Nepal 2020 को सन्दर्भमा चित्रकला, म्युजिकल चेयर तथा सियो धागो कार्यक्रममा सहभागी पठाई दिने बारे अनुरोध ।

सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु कक्षा ३, ५ र ८ को विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।