समाचार

EGRP को रकम व्यवस्थापन र दिवा खाजा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

विद्यालयहरुको आय व्यय लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने भएकोले रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक ज्यरुहरु दर्ता गर्न आउनु हुन ।

विद्यालय लेखापरिक्षण सम्बन्धी २०७६/०४/२८ को सूचना स्थगित बारे

विजुलीबत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२१ गते सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला >>>>>

कार्यालय सञ्चालनको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

  प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२१ गते       सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला >>>>>