समाचार

केमरा जडान तथा केही फ्रि वाईफाई क्षेत्र र वडा कार्यालयहरु बिच नेटवर्किङ्ग कार्य गर्न शिलबन्दी बोलपत्र सूचना

ASWA-II को स्वंयसेवक लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

अन्तरवार्ता कार्यक्रम
मिति २०७५/१०/०६ गते
समय: ११:०० बजे

खानेपानी तथा सरसफाई तिब्रता कार्यक्रमको लागि स्वमं सेविका आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

७ दिनभित्र रित पूर्वक निवेदन दिनु हुन जानकारी गरिएको छ ।

सहकारी संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

१५ दिनभित्र यस नगरक्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु सुचिकृत गर्नु हुन ।

विद्यालय अनुमती सम्बन्धी सूचना

समूह गठन र समूहको नविकरण सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखाले कृषि पेशालाई व्यवस्थित र सुदृढिकरण गर्न कृषक समूह गठन र कृषक समूहको नविकरण गर्न मिति २०७५/०७/०७ गते देखि मिति २०७५ मंसिर मन्सान्त भित्र रा. वि. न. पा. को कृषि शाखाले गर्ने भएकोले सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।