समाचार

समूह गठन र समूहको नविकरण सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखाले कृषि पेशालाई व्यवस्थित र सुदृढिकरण गर्न कृषक समूह गठन र कृषक समूहको नविकरण गर्न मिति २०७५/०७/०७ गते देखि मिति २०७५ मंसिर मन्सान्त भित्र रा. वि. न. पा. को कृषि शाखाले गर्ने भएकोले सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

राजविराज नगरबासीहरुमा जारी भएको सूचना

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पोखरी ठेक्का डाक बढाबढ आव्ह्वानको सूचना

आ-आफ्नो सुँगुर/बँगुर नियन्त्रण गर्ने बारे ।

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम को लागि एक जना आवश्यक