समाचार

एम. आइ. एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

MIS operator र Field Assistant को सिप परीक्षण तथा अन्तवार्ता हुने मिति परिवर्तन भएको बारे ।

MIS operator र Field Assistant को सिप परीक्षण तथा अन्तवार्ता  हुने मिति परिवर्तन भएको बारे

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको लागि सिप परिक्षण तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको लागि सिप परिक्षण तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

न.पा. कम्पाउण्ड उत्तर र पुर्व तर्फ रहेको गिलेशनहरु तपाईहरुले भाडामा लिई संचालन गर्दै आइरहनु भएकोमा तपाई निजले गिलेशन सम्झौता नविकरण सम्बन्धमा

शोक विज्ञप्ति