न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे म्याद थप को सूचना ।