यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय विदा सम्बन्धमा ।

यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेकf सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय विदा सम्बन्धमा ।