विद्यालयहरुको आय व्यय लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने भएकोले रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक ज्यरुहरु दर्ता गर्न आउनु हुन ।