सामुदायिक विद्यालयहरुमा लेखापरिक्षण प्रयोजनार्थ निम्नानुसार सूचिकृत लेखा परिक्षकहरुको जिम्मेवारी तोकिएको बारे ।