स्वास्थ्य चौकी फर्सेठमा अब्ष्टेट्रिक फिस्टुला, पाठेघर खस्ने रोगीको छनौट, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच तथा प्रजनन अंगमा लाग्ने रोगहरुको बारेमा जाँच पडताल शिविर संचालन