EGRP को रकम व्यवस्थापन र दिवा खाजा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।