वडा अध्यक्ष

warde1

वुचाई दास

Phone: 
९८१९९८५८०९
Section: 
रा.न.पा., १६ नं. वडा कार्यालय

राम प्रसाद यादव

Phone: 
९८१४७५१४५४
Section: 
रा.न.पा., १५ नं. वडा कार्यालय

शोभा लाल मंडल

Phone: 
९८१४७३१८४५
Section: 
रा.न.पा., १४ नं. वडा कार्यालय

राजेन्द्र प्रसाद यादव

Phone: 
९८०७७५५६६८
Section: 
रा.न.पा., १३ नं. वडा कार्यालय

हरिहर यादव

Phone: 
९८२४७०७०६२
Section: 
रा.न.पा., १२ नं. वडा कार्यालय