News and Notices

गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा सम्बन्धी जानकारी तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । नोट कुल प्रश्न संख्या ३० परिक्षा समय ४० मिनटको हुनेछ ।

गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा सम्बन्धी जानकारी  तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । नोट कुल प्रश्न संख्या ३० परिक्षा समय ४० मिनटको हुनेछ ।

Pages