समाचार

आगामी आ.ब. २०७८/७९ का लागि बेरोजगारमा सूचिकरण हुन आवेदन दिने बारे सूचना ।

बाली बस्तु साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्दन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना । र साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना ।

बिभिन्न पदको प्रशिक्षकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

RPI Instructor Result