समाचार

बिजुली बत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )

रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकहरु सूचीकृत गर्ने सम्बन्धमा

प्रारम्भिक योग्यता सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।