सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिजुलीबत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

कल्टु दास पोखरीको दोश्रो पटक पोखरी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

अधिनस्तमा रहेको हटिया गुदडी बैठकी बट्टी असुल तहसिल कार्यका लागी ठेक्का सम्बन्धी आशयको सूचना

आ.व. 2078/079 का लागि बिभिन्न ठेक्कामा सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना ।

२०७७ पुष १ गते देखी २०७८ अषाढ मसान्तसम्मका लागि ठेक्का सिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।