सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Request for Porposal Letter

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

बिजुलीबत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

कल्टु दास पोखरीको दोश्रो पटक पोखरी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

अधिनस्तमा रहेको हटिया गुदडी बैठकी बट्टी असुल तहसिल कार्यका लागी ठेक्का सम्बन्धी आशयको सूचना