FAQs Complain Problems

ताजा खबर

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
PDF icon आय व्यय 2078-79.pdf
PDF icon आ व 2076-77 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2076.pdf
PDF icon आ व 2077-78 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2077.pdf
PDF icon आ व 2079-80 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2079.pdf
PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
PDF icon छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf
PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
PDF icon नगर सभा 2079-80 बाट स्वीकृत आय व्यय .pdf
PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली , २०७४.pdf
PDF icon नगरपालिका सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
PDF icon आय व्यय 2079-80.pdf
PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
PDF icon राजविराज नगर कार्यपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2079.pdf
PDF icon राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४.pdf
PDF icon राजविराज नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
PDF icon राजविराज नगरपालिका विनियोजन ऐन 2079.pdf
PDF icon राजविराज नगरपालिका सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई एवं फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2079.pdf
PDF icon राजविराजमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2078.pdf
PDF icon विनियोजन ऐन 2078.pdf
PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५.pdf