एम. आइ. एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा