गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम पेश गर्ने बारे सूचना ।