बिजुली बतीको सामानहरुको शिलबन्दी बोलपत्र दोस्रो पटक प्रकाशित