बिजुली बत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना