बिभिन्न पदको प्रशिक्षकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

RPI Instructor Result