मिति २०७६/१०/२३ गते बाट यस नगरपालिका मा "मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान" अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा/मुद्दती बचत खाता शुभारम्भ हुने ।