श्री सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु परिक्षा एवंम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।