सम्पूर्ण श्री सामुदायिक एवम् संस्थागत(गुठी) विद्यालयहरूलाई IEMIS र पाठ्यक्रम समबन्धमा ।