साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्दन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना । र साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना ।