सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्ची सूचना ।