सुपरिवेक्षक पदको परिक्षा ३:00 बजे देखि संचालन हुने सम्बन्धमा