२०७७ चैत्र मसान्त भित्र व्यवसाय दर्ता गर्न र दर्ता गरिएको व्यवसायको नविकरणमा २५% छुट ।