‘‘ स्वस्थ र सुन्दर संसार, स्तनपान एक मात्र आधार ’’